Logo remaster courtesy of Ryan O’Reilly @ryanovision